logo kozmoz2007 indaver logo kozmoz2007 indaver

GRIVOK: Visie en afspraken over onze  jeugdopleiding

Grivok, de Grimbergse volleybalclub, bestaat al sinds 1971. We zijn al lang in de provincie gekend als een degelijke gestructureerde sportclub waar jeugdopleiding een speciale plaats inneemt.

We starten met een zeer brede basis waaruit we zoveel mogelijk talentvolle spelers proberen te detecteren en op te leiden.

Daarnaast gaan we ook op zoek naar talentvolle spelers in onze regio om onze eerste ploegen te versterken indien nodig, zolang we niet voldoende opvolging hebben uit de eigen jeugdopleiding.

Iedereen krijgt de kans zich te ontwikkelen tot een bepaald niveau, maar ook getalenteerden worden niet in de steek gelaten.

Plezier in sportbeleving staat centraal (niet alleen bij spelers, ook bij ouders/trainers)

De opleiding primeert op de competitie bij jeugd, dus wedstrijden winnen is geen doel op zich (uitzondering: bekerwedstrijden). Wel de manier waarop de aangeleerde trainingsvaardigheden worden toegepast is een doelstelling. De ontwikkeling van de individuele speler staat centraal. We werken dus toekomstgericht en op langere termijn, zowel individueel technisch als tactisch (beide komen steeds aan bod in elk opleidingsniveau).

Bij de jeugd houden we niet alleen rekening met de leeftijd (kalenderleeftijd) maar ook met de ontwikkelingsleeftijd (niveau, ervaring, al of niet-talent) om iedereen de best mogelijke opleiding en een zo groot mogelijk volleybalplezier aan te bieden.

Vanaf U17 kan gestart worden met specialisatie, maar we bieden zolang mogelijk voor allen een polyvalente opleiding aan.

Bij seniorenploegen kan wel meer prestatiegericht gewerkt worden (zeker eerste ploeg). Er wordt hier dus meer wedstrijd/ winst gericht gewerkt en bijgevolg op kortere termijn.

De volleybalschool (U9-U11)

De volleybalschool is voor kinderen tot ongeveer 12 jaar en is ingedeeld in twee grote volleybalopleidingsniveaus:

Beginners: geen competitie, wel tornooien (U9)
Meer gevorderden:  competitie (U11) en tornooien

Ondanks het competitiekarakter van de club, is bij Grivok iedereen welkom om te starten met volleybal vanaf de leeftijd van 6 jaar. Wij raden kinderen jonger dan 6 jaar aan om zich aan te sluiten bij Bewegingsschool Achilles (nauwe samenwerking met Grivok)

Er wordt rekening gehouden met zowel de motorische als mentale rijpheid om te kunnen starten in onze volleybalschool. Als alle partijen, nl. het trainerskorps, het kind en de ouder(s) vinden dat een aansluiting bij Grivok mogelijk is kan worden gestart met de aansluitingsprocedure. Wij voorzien hiervoor een observeringsperiode van max. 3 weken.

Het trainerskorps zal tijdens de observatieperiode zeer nauwlettend je zoon of dochter volgen.  Zij zullen eind september/begin oktober trachten een duidelijk advies te geven in verband met de sportieve mogelijkheden.

Selectie

Het aantal jonge kinderen dat kan instromen wordt ieder jaar beperkt, afhankelijk van :

  • Reeds ingestroomde aantal kinderen
  • De beschikbare accommodatie
  • Aantal trainers en assistenten die inzetbaar zijn

Grivok is in de eerste plaats een volleybalclub die zich engageert om een zo goed mogelijke opleiding te geven aan de aangesloten kinderen.

Zijn er te veel kinderen om ze kwalitatief te begeleiden dan zullen we keuzes moeten maken.  Zij die al een broer of zus in Grivok hebben, krijgen steeds voorrang. Ook diegenen die uit de Bewegingsschool Grimbergen komen, kunnen genieten van een voorrangsregel.
Uiteraard hopen we dat we voldoende ondersteuning kunnen geven en dat je kind kan aansluiten.

Wanneer je kind zich op deze jonge leeftijd bij ons aansluit, komt het terecht in de ‘volleybalschool’. Deze sluit perfect aan bij de bewegingsschool met een voortzetting van de motorische vorming. Het doel is het verder ontwikkelen van algemene bewegingsvaardigheden met langzaamaan meer aandacht voor specifieke volleybalbewegingen en -technieken. De kinderen krijgen de kans om twee keer per week te oefenen en te bewegen.

Iedere speler of speelster in Grivok willen we een kwaliteitsopleiding geven die aan het kind garantie biedt om naar zijn hoogste volleybalniveau te groeien.
Grivok investeert dan ook in een gekwalificeerd trainerskorps met trainers die gediplomeerd zijn én ervaring hebben met jeugdopleiding (pedagogisch en technisch).

Sommige kinderen worden misschien in een hoger of lager niveau ingedeeld dan hun leeftijd. Informatie over trainingen van de verschillende niveaus en leeftijdsgroepen vind je op onze website. De indeling gebeurt in eerste instantie dus NIET enkel op basis van leeftijd, maar wel op basis van motorische en speltechnische kwaliteiten. Uiteraard proberen we wel de leeftijdscategorieën te respecteren. Het is dus perfect mogelijk dat een oudere speler ingedeeld wordt in een lagere leeftijdscategorie (of omgekeerd).

De kinderen die in de loop van het jaar competitierijp bevonden worden, zullen kunnen deelnemen aan tornooien en/of wedstrijden. Wij zorgen ervoor dat ze op een aangepast niveau hun eerste wedstrijdervaringen opdoen.

De wedstrijden in tornooivorm worden op de Start2Volley tornooien gespeeld. Dit zijn tornooien die regionaal worden georganiseerd en waaraan iedere club vrij kan deelnemen. Op deze tornooien wordt ook met verschillende niveaus gespeeld zodat elk kind op zijn eigen niveau kan deelnemen. Grivok streeft ernaar om met zoveel mogelijk kinderen hieraan deel te nemen.

Verdere Jeugdopleiding ( U11 tot U17)

Jeugdopleiding U11 en U13:

Bij de U11 en U13 wordt er procesgericht gewerkt waarbij een verbreding en verbetering van de technische en tactische vaardigheden centraal staat. Het wedstrijdresultaat is hier van ondergeschikt belang.

Hierdoor kunnen de trainingen gemengd zijn ( meisjes én jongens).

De wedstrijden worden wel steeds gespeeld in ploegen waarbij iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen niveau kan spelen.

Speelgelegenheid is op basis van aanwezigheid en inzet op trainingen en wordt niet alleen bepaald door prestatie of talent.

Bij voldoende aantal gemotiveerde spelers kunnen zij worden ingeschreven voor een bekercompetitie. Bij deze wedstrijden wordt het resultaat belangrijker ( winnen) en leren de kinderen omgaan met prestatiegerichte coaching.

Indien een speler voldoende niveau en motivatie heeft kan hij de kans krijgen om met een hogere (leeftijds)groep te trainen.

Als het niveau en de motivatie van de spelers voldoende is kunnen zij ook ingeschreven worden voor de Champions League. Dit is een extra competitie met de “beste” ploegen van Vlaanderen onder vorm van tornooien in schoolvakanties. Hierbij kan zowel proces- als prestatiegericht gecoacht worden en de doelstelling kan per tornooi veranderen. Ook de ouders moeten hiervoor voldoende gemotiveerd zijn om in te staan voor het vervoer en ondersteuning van de kinderen.

Jeugdopleiding  U15 – U17:

Vanaf U15 blijft het procesgericht trainen en spelen heel belangrijk, maar de trainingsgroepen worden zoveel mogelijk homogeen verdeeld. Vanaf dan zal/kan iedereen op haar eigen niveau trainen én spelen.

Indien een speler voldoende niveau en motivatie heeft kan hij de kans krijgen om met een hogere groep te trainen en/of te spelen.

Speelgelegenheid is op basis van aanwezigheid en inzet op trainingen en wordt niet enkel bepaald door prestatie. Bij de wedstrijden primeert nog steeds de opleiding.

Bij voldoende gemotiveerde spelers kunnen zij worden ingeschreven voor een bekercompetitie. Bij deze wedstrijden primeert het resultaat (winnen!) en leren de kinderen omgaan met prestatiegerichte coaching.

Algemene afspraken voor spelers/speelsters én ouders bij de volleybalschool en de jeugdopleiding :

Aanwezigheid kind:
We verwachten wel dat je kind iedere training aanwezig is (in principe is dit minstens tweemaal per week), 80 % aanwezigheid over het gehele jaar is wel een vereiste!

Afwezigheden worden vooraf telefonisch gemeld!
In de schoolvakanties wordt het normale weekprogramma soms aangepast. Je wordt hieromtrent tijdig ingelicht.

Opvoedkundige waarden:
Respect voor de trainers, de assistenten, de andere kinderen en het materiaal is noodzakelijk.  Ongehoorzaamheid en pesterijen worden niet getolereerd.  De volledige gedragscode vind je onderaan dit artikel. .

Aanwezigheid ouders:
Zowel op tornooitjes of op wedstrijden verwachten we van de ouders aanmoediging voor je kind door bvb. op deze wedstrijden en tornooitjes aanwezig te zijn. Dit geldt zeker voor alle jeugdcategorieën; we moedigen de aanwezigheid en actieve medewerking van de ouders ten zeerste aan.

Er kan aan de ouders ook gevraagd worden om te helpen bij het coachen van wedstrijden. Zij zullen hierin bijgestaan worden door de hoofdtrainer/coach en krijgen een begeleiding in de vorm van een minicursus en playbook.

Algemene betrokkenheid:
Een aanwezigheid op wedstrijden/tornooien vinden we niet voldoende.  We hopen van jou als ouder een betrokkenheid binnen de club ten opzichte van je kind. Daar het lidgeld amper één derde van onze werkingskosten dekt, verwachten wij van de spelers en ouders nog een engagement op onze clubactiviteiten zoals op een etentje, een pralineverkoop, de quiz, vervoer naar wedstrijden,

Communicatie:

De communicatie bij de jeugd verloopt altijd via de ouders door de trainers en bestuur. Hierbij kan de ploegverantwoordelijke ingeschakeld worden.

De competitie:
Zoals reeds gemeld worden de kinderen die in de loop van het jaar competitierijp bevonden worden, de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan tornooien en competitiewedstrijden.  Een spelers/speelster kan echter hieraan pas deelnemen wanneer je als ouder ons de garantie biedt geregeld bij dergelijke organisaties je kind mee te begeleiden (vervoer, supporter, …).

Attitude:

Attitude is een belangrijk aandachtspunt in onze werking. Hier vragen we zowel van de spelers als van de ouders en trainers bereidheid om hier samen aan te werken. Het gaat zowel om trainingsattitude als wedstrijdattitude. De trainers zullen hier zeker het goede voorbeeld geven.

De jeugd coördinatoren zullen ook proberen om iedereen meer te betrekken bij het volleybal in het algemeen, dus niet alleen ploeg- of clubgebonden interesses. Vervolgens ondersteunen en begeleiden ze onze trainersgroep, bestaande uit trainers en assistenten zodat onze jeugdspelers en -speelsters leerrijke maar ook plezante trainingen/wedstrijden hebben.

De jongste groepen zijn de toekomst van onze club. Daarom schenken ze er hier veel aandacht aan o.a. attitudevorming, respect en fairplay naast natuurlijk de technische en tactische vorming als volleybalspeler.

Nadruk wordt gelegd op volgende items:

  • Attitude: hiervoor werd een gedragscode opgesteld die iedereen krijgt bij het begin van het seizoen
  • Iedereen moet weten wanneer en tegen wie hun volgende wedstrijd doorgaat.
  • Intern moeten iedereen de uitslag kennen van de laatste wedstrijd van eigen ploeg en dames 1 (zie website , volleyscore)
  • Technische en tactische vooruitgang, zowel bij spelers als bij trainers is natuurlijk ook een belangrijke prioriteit.
  • 80% aanwezigheid op de trainingen wordt gevraagd om te mogen spelen. Als je geen 80% haalt kanje spelgelegenheid minder zijn. Bij de wedstrijden behaalt iedereen 80%, ook de gekwetsten. Als je gekwetst bent, ga je dus mee naar de wedstrijden.
  • Afwezigheden worden steeds gemeld aan de trainer door de speler zelf. Dit moet telefonisch.

Het Jeugdcoördinatorenteam:

Lieve Uytterhoeven (lieve@grivok.net) is de eerste contactpersoon voor de ouders/spelers. Met alle vragen en opmerkingen kan u bij haar terecht.

Stef Van den Broeck (stefvdb@grivok.net) zorgt voor contact met en opleiding/opvolging van de trainers. Hij legt ook de technische lijn van Grivok vast.

Jullie zullen hen regelmatig tegenkomen in de sporthal tijdens trainingen of wedstrijden.